ico

Informace o zpracování osobních údajů

Nastavení cookies

Ochrana osobních údajů

Společnost FAGRON a.s. dbá na ochranu soukromí a osobních údajů, kterou považuje za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Abyste věděli, jak s vašimi osobními údaji zacházíme, přečtěte si prosím Zásady ochrany soukromí, abyste zjistili, jakými principy a pravidly se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Vzhledem k přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - (dále jen „GDPR“), za účelem ochrany základních práv a svobod fyzických osob, publikujeme tyto zásady ochrany soukromí.

 

 ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí individuálních služeb a zavedení našich produktů a služeb, které si s námi sjednáváte buď samostatně, nebo jsou zpracovávány pro účely kupní smlouvy či kupní smlouvu zpravidla doprovázejí při jejím uzavření, nelze však vyloučit, že právním základem zpracování osobních údajů bude i jiný, nepojmenovaný, smluvní vztah. Pokud jsme zpracovateli osobních údajů, což nemusí být vždy, tak platí, že osobní údaje zpravidla nezpracováváme na základě vašeho souhlasu, ale hlavně z důvodů nezbytných pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost; dále zpracováváme osobní údaje z důvodu nezbytnosti pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, popř. je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Pokud výjimečně, např. z důvodů zasílání našeho newsletteru, zpracováváme vaše osobní údaje na základě vámi udělovaného souhlasu, chráníme osobní údaje také v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

V případě, že osobní údaje zpracováváme z důvodů našich oprávněných zájmů, plynou tyto oprávněné zájmy zejména ze samostatného smluvního ujednání se zákazníkem – subjektem údajů. Jinak našimi oprávněnými zájmy jsou také simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu; řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu či služeb nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod.; prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s legislativou; předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu, embarga; zpracování kamerových záznamů z důvodu eliminace protiprávního jednání a dodržení ochrany osob a majetku, testování změn softwaru a hardwaru; výzkum a vývoj produktů nebo služeb a analýz vývoje trhu, zpracování analýz anonymizovaných dat pro historické, statistické a vědecké účely.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Právním základem zpracování osobních údajů jsou zejména platné právní předpisy ČR, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Z českých právních předpisů je to zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu zákazníků), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákony a navazující předpisy z oblasti sociálního a zdravotního pojištění, Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) a prováděcí předpisy, Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost FAGRON a.s. zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů a v tomto případě bude se jedná o právní základ zpracování takových osobních údajů, když zvláštní kategorie osobních údajů jsou zpracovávány na základě souhlasu a jsou nezbytné pro plnění smlouvy. S dalším správcem zvláštní kategorie osobních údajů má společnost FAGRON a. s. uzavřenou smlouvu, která řeší vzájemná práva a povinnosti při předávání a zpracovávání zvláštních kategorií osobních údajů.

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost FAGRON a.s. může nebo musí osobní údaje poskytnout zejména těmto kategoriím příjemců:

Zvláštní kategorii osobních údajů může společnost FAGRON a.s. poskytnout dalšímu subjektu pouze v případě udělení souhlasu s takovým poskytnutím.

 

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou vůči vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a společností FAGRON a.s., případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem společnosti FAGRON a.s. Po uplynutí této doby budou všechny vaše osobní údaje smazány, pokud během doby zpracování nevyvstane jiný zákonný důvod pro delší dobu zpracování, popř. nevyvstane zatím nepředpokládaný oprávněný zájem společnosti FAGRON a.s. Máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která opodstatňují zákonnost držení osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme s vašim souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, zákonně a korektně. Jakožto subjekt údajů máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o zpracování vašich osobních údajů.

 

Náleží vám:

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis). Dbejte prosím na to, že před vyřízením žádosti jsme oprávněni si hodnověrným způsobem ověřit vaši identitu, abychom zabezpečili, že informace budou poskytnuty oprávněnému subjektu údajů.

Cookies

Web https://www.fagrongenomics.cz využívá tzv. „cookies“. Jde o malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači či jiném zařízení na kterém zobrazujete tento web.

Používání cookies si můžete vypnout v nastavení Vašeho prohlížeče (návod pro všechny prohlížeče v angličtině zde). Tento krok nedoporučujeme, protože některé webové stránky by Vám mohly přestat korektně fungovat a reklamy se Vám budou zobrazovat stále stejně a ve stejné míře, pouze nebudou personalizované a tím pádem budou pravděpodobně méně relevantní.

Na webu https://www.fagrongenomics.cz používáme cookies pro analytické a marketingové účely.

Informace o ochraně soukromí budeme v případě potřeby aktualizovat. Doporučujeme tyto informace o ochraně soukromí pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

V Olomouci dne 06. března 2020.

Fill out my online form.
Fill out my online form.